En kunnig fackpanel har varit med och utarbetat Mitt första ABC!

Vi har haft glädjen att få samarbeta med en spännande expertpanel som består av erfarna, fackkunniga personer med gedigen och skiftande bakgrund inom läs- och skrivundervisning:

Birgitta Erlandsson, fil dr i Nordiska språk och fd. lektor i ämnet svenska vid Sydskånska gymnasiet i Ystad. Hon har stor språklig kompetens genom studier av språkutvecklingen hos 4 egna barn och hos gymnasieungdomar under en lång lärargärning. Hon har varit storkonsument av barnböcker som högläsare för de egna barnen, och i gymnasiets svenskundervisning är hon speciellt intresserad av elevernas språkbehandling och utveckling.

Liv Engen, fil dr, har arbetat som lärare och logoped. Hon har många års erfarenhet som lärare i grundskolan, och arbetar nu som försteamanuens vid Nasjonal senter for leseopplæring og leseforsking vid Högskolan i Stavanger. Engen intresserar sig särskilt för teman som nybörjar-undervisning i läsning, läsestimulering, läsförståelse och läsfärdighet.

Henning Rye, fil dr och specialist inom klinisk psykologi, är utbildad i barnpsykiatriskt arbete och var i många år chefspsykolog vid Sentralinstituttet for Habilitering i Oslo. Han har arbetat med psykologbehandling av barn och vuxna, och har i många år varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbete, bl a med tidiga åtgärder för barn och familjer med särskilda behov. Han är författare till en rad artiklar och böcker. Han är professor vid Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, där han leder den internationella avdelningen.